• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti

DSCN1883Regulamentul

de activitate al Centrului de cultură, tineret şi sport

şi Caselor de Cultură din teritoriul comunei Ciorescu

 

     I. Dispoziţii generale

 1.1. Centrul de Cultură, tineret şi sport (numit în continuare CCTS) este instituţie publică care are drept scop prioritar organizarea vieţii culturale în comuna Ciorescu, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural - mobil şi imobil, depistarea şi promovarea tinerelor talente, prestarea serviciilor culturale.

1.2. Fondator al CCTS este Consiliul comunei Ciorescu. Consiliul aprobă statele de funcţii ale CCTS, reieşind din necesităţile culturale ale localităţii, aprobă bugetul CCTS.

1.3. CCTS se subordonează Direcţiei Cultură Chişinău în domeniile politicii culturale şi metodologice şi fondatorului în domeniile de organizare a activităţii, întreţinerea şi asigurarea financiară a instituţiei.

1.4. CCTS are 2 filiale în teritoriul comunei Ciorescu:

Casa de cultură din s Făureşti şi Casa de cultură din s. Goian.

1.5. CCTS, în activitatea sa, se investeşte cu dreptul de a participă la fondarea diferitor fonduri, societăţi, întovărăşiri, inclusiv şi cu reprezentanţii de peste hotare.

1.6. CCTS dispune de ştampilă, foaie cu antet, subcont în contul Primăriei, deschis în modul stabilit, alte atribuţii, aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

1.7. Adresa juridică:

MD-2089, str. Alexandru cel Bun, 9, sat. Ciorescu, com. Ciorescu, mun. Chişinău, Republica Moldova.

                                     II. Obiectivele de activitate

 2.1. Colaborarea cu autorităţile întru elaborarea şi realizarea

programului de activitate al instituţiei:

a) determinarea necesităţilor culturale ale populaţiei şi cultivarea lor;

b) monitorizarea vieţii culturale a comunei;

c) colaborarea cu autorităţile, instituţiile sociale şi agenţii economici în realizarea proiectelor culturale din agenda anuală a Programului de activitate.

2.2. Accesul comunităţii la valorile de cultură general – umane:

a) activitatea de impresariat artistic;

b) activitatea expoziţională.

2.3. Conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural-local:

a) elaborarea şi completarea bazei de date istorico - etnografice a localităţii;

b) valorificarea creaţiei populare tradiţionale din localitate;

c) culegerea şi promovarea patrimoniului muzical şi coregrafic local;

d) studierea şi expunerea mostrelor de artă decorativ - aplicată caracteristică localităţii;

e) crearea bazei de date privind monumentele de arhitectură şi natură din teritoriu;

f) descrierea datinilor, tradiţiilor, obiceiurilor şi reprezentaţiilor teatrale tradiţionale din localitate.

2.4. Formarea culturală a populaţiei:

a) organizarea formaţiilor de creaţie artistică şi tehnică;

b) organizarea cluburilor pe interese;

c) organizarea studiourilor artistice.

2.5. Organizarea activităţii artistice din localitate:

a) concursurilor de creaţie (literare, muzicale, coregrafice, de artă plastică, decorativ-aplicată, teatru etc);

b) formaţiilor profesioniste şi de amatori;

c) concertelor şi spectacolelor formaţiilor artistice din localitate;

d) festivalurilor de creaţie populară;

e) sărbătorilor publice.

2.6. Producerea valorilor cultural - artistice:

a) promovarea şi dezvoltarea meşteşugurilor artistice populare;

b) asigurarea condiţiilor pentru crearea obiectelor de artă;

e) producerea spectacolelor şi programelor de concert pentru prezentarea în faţa publicului;

d) prestări serviciilor culturale în beneficiul tuturor cetăţenilor din localitate;

e) producerea programelor de agrement şi odihnă.

                      III. Conducerea şi organizarea activităţii CCTS

 3.1. CCTS este condus de director angajat în funcţie de către fondator, după coordonare cu Direcţia Cultură Chişinău.

3.2. Directorul CCTS are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea activităţii instituţiei;

b) gestionează patrimoniul CCTS;

c) elaborează programe de activitate şi asigură realizarea acestora;

d) creează condiţii pentru activitatea formaţiilor artistice de amatori, a atelierelor meşteşugăreşti şi a meşterilor populari din cadrul instituţiei;

e) coordonează activitatea instituţiilor de cultură şi arte din teritoriu;

f) coordonează cu fondatorul angajarea personalului CCTS;

g) înaintează propuneri privind premierea sau acordarea sancţiunilor disciplinare angajaţilor CCTS;

h) prezintă organelor ierarhic - superioare dări de seamă textuale şi statistice, informaţii referitor la situaţia din domeniu.

3.3. Consiliul de administrare

Consiliul de administrare este format din 7- 9 persoane, preşedintele este directorul CCTS.

3.4. Consiliul stabileşte direcţiile prioritare de activitate ale CCTS:

a) examinează şi propune spre aprobare proiectul programului anual de activitate.

b) efectuează controlul realizărilor programelor anuale şi trimestriale de activitate.

c) determină forme şi metode diverse de activitate, înaintează propuneri în vederea îmbunătăţirii calităţii acţiunilor cultural – artistice.

d) coordonează activitatea instituţiilor de cultură şi arte din teritoriu.

e) coordonează activitatea în domeniul culturii şi artei a tututor instituţiilor şi organizaţiilor aflate în teritoriu.

 IV. Consiliul artistic al CCTS

 4.1. Consiliul artistic este format din 11 – 15 persoane.

4.2. Ajută la pregătirea programelor cultural-artistice a instituţiilor şi organizaţiilor din teritoriu.

4.3. Coordonează activitatea în domeniul culturii şi artei a tuturor instituţiilor şi organizaţiilor în teritoriu.

 V. Baza tehnico – materială

şi asigurarea financiară a CCTS

 5.1. Acoperirea cheltuielilor pentru întreţinerea CCTS se efectuează din sursele bugetare ale fondatorului destinate acestor scopuri, din mijloacele speciale (venituri de pe urma serviciilor prestate, transferuri benevole de la întreprinderi, organizaţii sau persoane particulare, din sponsorizări).

5.2. Evidenţa contabilă a mijloacelor financiare se efectuează de către contabilitatea fondatorului.

 VI. Dispoziţii finale

 6.1. CCTS se lichidează conform hotărîrii consiliului de administrare şi aprobată prin decizia fondatorului.

6.2. Toate bunurile materiale se transmit fondatorului.

 

 

 

 

 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup