• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
 • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
 • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
 • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
 • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
 • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
 • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
 • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
 • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti

ANUNŢ

          Primăria comunei Ciorescu, municipiul Chişinău, anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuţie – specialist în implimentarea politicilor funciare.

Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

          La funcţia publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

-         deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-         are capacitate deplină de exerciţiu;

-         cunoaşte limba de stat;

-         nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 

-         este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

-         are studii superioare, preferabil juridice;

-         în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-         nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie,

-         nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Persoanele interesate urmează să depună personal / prin poştă / prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

-         formularul de participare;

-         copia buletinului de identitate;

-         copia diplomei de studii şi a suplimetului la diplomă;

-         copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-         copia carnetului de muncă;

-         cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi inlocuit cu declaratia pe proprie răspundere).

 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs

-   19.12.2016, ora 16.00

Telefon de contact: 022 45 62 36

 e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

adresa poştală: municipiul Chişinău, comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun,
nr. 9

 persoana de contact: Josan Nadejda, secretar al consiliului local

 NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concursse depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 

B I B L I O G R A F I A CONCURSULUI

 

 1. 1.Constituţia R. Moldova
 2. 2.Codul funciar al Republicii Moldova
 3. 3.Legea nr.16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrative-teritoriale
 4. 4.Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 5. 5.Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 6. 6.Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 7. 7.Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup