• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
 • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
 • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
 • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
 • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
 • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
 • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
 • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
 • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti

 S T A T U T U L

COMUNEI CIORESCU,
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
 
 1. Prezentul Statut cuprinde date şi elemente specifice localităţii, reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Ciorescu.
 2. Comuna Ciorescu este unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, parte componentă a municipiului Chişinău, cu Statut juridic special de autonomie, stabilit prin legea organică.
 3. Comuna Ciorescu, este situată în centrul Republicii Moldova la o distanţă de 15 km de la capitală. Se mărgineşte cu comuna Stăuceni, comuna Hruşova, satul Zaicana, comuna Paşcani, oraşul Cricova.
 1. 4.Localitatea de reşedinţă – satul Ciorescu.
 2. 5.În componenţa comunei Ciorescu intră: satul Ciorescu, satul Goian, satul Făureşti. De la satul-reşedinţă Ciorescu până la satul Goian este o distanţă de 0.5 km, iar până la satul Făureşti – 1 km.
  1. a.Fondul funciar al comunei Ciorescu este constituit din:
 1. Comuna Ciorescu administrează terenurile cu suprafaţa totală de 603 ha.
 • terenuri proprietate publică a Primăriei                  - 259,05 ha
 • terenuri proprietate aflate în proprietate privată     - 284,71 ha
 • terenuri proprietate publică a statului                     - 59,37 ha.

b. Terenurile localităţilor (intravilan):

 • satul Ciorescu   - 216,37 ha
 • satul Făureşti    - 36,32 ha
 • satul Goian       - 32,89 ha.
 1. 5.În comuna Ciorescu căile de comunicaţie existente constituie drumuri, străzi şi pieţe cu suprafaţa totală de 50,13 ha: satul Ciorescu – 36,13 ha, satul Făureşti – 8 ha, satul Goian – 6 ha.
 2. 6.Date istorice:
 • Satul Ciorescu este o localitate relativ nouă, fiind întemeiată în anul 1911. Denumirea satului provine de la numele fondatorului – Ion Gheorghe Ciorescu, negustor de breasla a treia din oraşul Chişinău, care a trăit în sec. XIX şi s-a stins din viaţă în anul 1887 – de origine grec.
 • Satul Făureşti apare cu mult mai înainte - în anul 1436.
 • Satul Goian este întemeiat în anul 1603.
 • Hramul satelor Ciorescu şi Făureşti se sărbătoreşte la 27 octombrie - sărbătoarea Sfânta Preacuvioasa Parascheva
 • Hramul satului Goian se sărbătoreşte la 28 august - sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului.
 1. 7.Populaţia:
  1. a.În comuna Ciorescu locuiesc 7039 dintre care în:
 • satul Ciorescu   - 5437
 • satul Făureşti     - 452
 • satul Goian       - 1150

b. Componenţa etnică

 • moldoveni          
 • ruşi                      
 • ucraineni
 • găgăuzi             
 • alte naţionalităţi    
 1. 8.Administraţia publică locală a comunei Ciorescu se realizează de către consiliul comunei, ca autoritate deliberativă şi de primar, ca autoritate executivă.
 1. a.Sediul primăriei – comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun nr.17.
 2. b.Primarul – Ivan Scripnic.
 3. c.În aparatul primăriei activează 8,5 funcţionari publici.
 4. d.Consiliul comunei Ciorescu este constituit din 17 consilieri.
 5. 9.Patrimoniul comunei Ciorescu:
 • Obiectele de menire social-culturală:
 • Liceul Teoretic „N. Bălcescu”
 • Gimnaziul rus nr.45
 • Liceul Teoretic European
 • Instituţia preşcolară nr.220
 • Şcoala de Arte
 • Centrul de sănătate.
 1. 10.În teritoriul comunei Ciorescu la 01.01.2013 îşi desfăşoară activitatea 66 agenţi economici.
 2. 11.În teritoriul comunei activează:12. Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei Ciorescu:
  1. a.două biserici ortodoxe: Sfânta Preacuvioasa Parascheva în s. Ciorescu şi Adormirea Maicii Domnului în s. Goian;
  2. b.Sala Regatului a Comunităţii Religioase a Martorilor lui Iehova;
  3. c.Casa de rugăciuni a sectei baptiştilor.
 • Elaborează şi aprobă bugetul local, modul de instituire şi de percepere a impozitelor şi altor plăţi locale, audiază dările de seamă asupra executării bugetului respectiv în condiţiile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
 • Aprobă planuri de amenajare şi de salubrizare a teritoriului comunei;
 • Atribuie sau schimbă denumirile de străzi, pieţe, scuaruri şi de alte locuri publice la aer liber, de instituţii de interes local în condiţiile legii etc;
 • Aprobă criteriile de conferire (pierdere) a titlului de cetăţean de onoare a comunei persoanelor fizice cu merite deosebite în viaţa politică, economică, socială şi culturală a comunei.
 1. 13.Consiliul comunei Ciorescu decide că bunurile ce aparţin domeniului public de interes local să fie date în administrare întreprinderilor şi instituţiilor din teritoriu, să fie concesionate, închiriate sau arendate. Înstrăinarea, concesionarea, arenda şi locaţiune, cu excepţia locaţiunii imobilelor de locuit, se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile  legii.
 1. 14. În problemele de importanţă deosebită pentru comună poate fi consultată populaţia prin referendum local, în condiţiile Codului electoral.

     În probleme de interes local care preocupă o parte din populaţia comunei pot fi  organizate consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii. Adunările   cetăţenilor, consultările, audierile publice şi convorbirile pot fi desfăşurate din iniţiativa            primarului sau a consiliului local. Informarea locuitorilor privind scopul, data şi locul desfăşurării acestor adunări se efectuează prin afişare a diferitor avize.

     Adunarea se consideră valabilă dacă la ea este prezentă majoritatea populaţiei comunei cu drept de vot.

     Desfăşurarea adunărilor, consultărilor, audierilor publice şi convorbirilor, precum şi toate propunerile se consemnează într-un proces–verbal şi se înaintează primarului sau       consiliului local. Decizia luată de primar sau consiliul local după examinarea propunerilor făcute în cadrul adunării se aduce la cunoştinţa cetăţenilor în termen de 5 zile în modul şi prin mijloacele stabilite de statut.

 1. 15.Autorităţile administraţiei publice locale sprijină, în condiţiile legii, colaborarea cu alte localităţi, precum şi extinderea cooperaţiei şi a legăturilor directe cu acestea.
 2. 16.Prezentul statut intră în vigoare la data aprobării.
 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup